Netzdaten

  • 2018_GETEC net alpha Netzdaten gemäß § 27 StromNEV, pdf (46.4 KiB)

  • 2019_GETEC net alpha Netzdaten gemäß § 27 StromNEV, pdf (51.0 KiB)

  • 2017_GETEC net alpha Netzdaten gemäß § 17 StromNZV, xlsx (2.26 MiB)

  • 2017_GETEC net alpha Netzdaten gemäß § 27 StromNEV, pdf (143 KiB)